Řadit:
Strana:

V nabídce máme 4 knihy odpovídající(ch) Vašim požadavkům.

NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ

Monografie, která se vám dostává do rukou, má charakter teoretické studie a prezentuje výchovné paradoxy a jejich reflexi učiteli vybraných společenskovědních předmětů na sekundárním stupni vzdělávání. Z hlediska teoretického ukotvení tématu čerpá předkládaná práce oporu v pedagogice, konkrétně ve speciálních (oborových a předmětových) didaktikách. Vedle tohoto obecného oborově didaktického teoretického základu čerpáme v teoretické rovině i z odborných prací, které byly o výchově k občanství za posledních pětadvacet let sepsány a nebyly jen ideologickými konstrukty, ale obsahovaly i hlubší teoretické rozbory. Cílem bylo předložit odborné veřejnosti dílčí syntézu dosavadního stavu poznání v oblasti předmětových didaktik občanské výchovy, respektive základů společenských věd a také aktuální stav didaktiky společenských věd, a to v kontextu současného aktuálního pojetí oborových didaktik. Naplněním tohoto cíle usilujeme o odstranění zjevného deficitu, který je neuralgickým bodem bránícím dalšímu rozvoji didaktiky společenských věd a příslušných předmětových didaktik.

Neprodejný titul — vydáno pro interní potřebu UP Olomouc

Více Informací

Publikace je druhým komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR, kterým se celý výzkumný projekt završuje.
V letech 2009–2010 se na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil výzkum pod názvem Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství. Uskutečnil se jako hlavní součást grantového projektu nazvaného „Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky jako postdoktorandský projekt pod č. GP406/09/P126. Výzkum byl zaměřený na deskripci procesu konstrukce profesní identity u učitele výchovy k občanství na nižším sekundárním stupni vzdělávání (ISCED 2). Základním cílem výzkumu bylo vedle již zmiňovaného popisu konstrukce profesní identity identifikovat akcelerátory determinující růst jeho profesní kariéry. Výzkum se v této souvislosti zaměřoval i na didaktické znalosti obsahu coby proměnný znak lišící se svou kvalitou v jednotlivých fázích profesního vývoje učitele.

Neprodejný titul — vydáno pro interní potřebu UP Olomouc

Více Informací

Kniha je prvním komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR GP406/09/P126 „Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“. Je určena odborníkům, tj. pedagogům, učitelům všech stupňů, zejména však studentům učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Poučení může kniha přinést i zájemcům z řad veřejnosti. Publikace je i příspěvkem k rozvoji oborové didaktiky občanského a společenskovědního základu a v jejím rácmi i teorie učitelské profese (pedeutologie).

Neprodejný titul — vydáno pro interní potřebu UP Olomouc

Více Informací
Civilia 9-2
NENÍ SKLADEM

Odborný časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Vydáno pro potřeby Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Více Informací

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.