Řadit:
Strana:

V nabídce máme 9 knih odpovídající(ch) Vašim požadavkům.

NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
0 Kč 0 NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
249 Kč 187 DO KOŠÍKU
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ
NENÍ SKLADEM NEDOSTUPNÉ

Publikace Aktivizační metody v etické výchově reflektuje současný společenský zájem o  téma etické výchovy a reaguje na situaci, která panuje v edukační praxi v souvislosti s aktualizací klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému České republiky. Její vznik je aktuální zejména proto, že do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání byl přidán doplňující vzdělávací obor Etická výchova, a vyvstala tedy poptávka po odborných a výukových textech, které by umožnily převést teoretické postuláty do výukové praxe. Její obsah lze využít jak v hodinách etické výchovy, tak i v hodinách věnovaným jiným předmětům. Jednotlivé popsané metody a aktivity jsou přitom rozděleny
podle jednotlivých témat vzdělávacího oboru Etická výchova a jsou k nim vždy uvedena i příslušná průřezová témata a klíčové kompetence, které by si měli žáci osvojit.

Více Informací
SKLADEM

Publikace představuje základní etapy vývoje filosofických přístupů k výchově a vzdělávání. Práce není vyčerpávajícím přehledem tohoto vývoje. Volba antických, středověkých, renesančních, novověkých a moderních autorů byla podřízena hledání a výkladu alternativních modelů, idejí, koncepcí, které promlouvají do dějin naší doby. Je to důležité proto, že dnešní svět je globální školou, která „likviduje“ tradiční hodnoty evropské kultury, směřuje ke kulturní otevřenosti s jejími přínosy i záludnostmi. Práce předjímá střety a zápasy na poli výchovy příštích dnů, nabízí z evropské tradice to, co umožní řešení současných i budoucích problémů. Autoři se obracejí ke studiu proměny filosofických modelů výchovy, aby ukázali bohatství a kontinuitu evropské výchovné a vzdělávací tradice, její hodnoty, ideály a standardy

Více Informací
SKLADEM

Vysokých škôl a vysokoškolských študentov je čím ďalej, tým viac – ale publikácií z oblasti vysokoškolskej pedagogiky je stále málo. Ešte menej je tých, kde sa uvádzajú konkrétne postupy, návody i skúsenosti pedagógov z praxe.
Predkladaná publikácia analyzuje rôzne možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií a spôsoby, ako tieto zásahy exaktne merať. Text je ilustrovaný nielen výsledkami prieskumov a praktickými skúsenosťami autorky, ale i podrobne rozpracovanými metodickými listami cvičení, ktoré uvítajú hlavne začínajúci vysokoškolskí (ale pravdepodobne i stredoškolskí) učitelia.

Více Informací

Publikace reflektuje frekventovaná témata, s nimiž se lze setkat v rámci výuky společenských věd a historie a je na ně nutno brát zvláštní zřetel – občanská společnost a její současná podoba, problematika vnímání, resp. prezentace soudobých dějin, interkulturality, globalizace a jejích dopadů, role politických stran v demokratickém systému vládnutí ad. Od pedagoga vyžadují jak odborné znalosti v daném oboru, tak i schopnost objektivně a nestranně prezentovat žákům pohledy na závažné problémy spjaté s dnešní společností s tím, že tato publikace má napomoci k lepší orientaci a postižení konkrétních otázek.

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Více Informací

- Potřebujeme černobílý výklad historie?
- Nenahraditelná úloha učitele ve výuce dějin
- Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání
- Využití orální historie v hodinách dějepisu v primárním vzdělávání
- Regionální dějiny jako součást výuky soudobých dějin

Moderní dějiny, multikulturalita, národní identita jsou témata, u nichž nezřídka dochází k vzájemnému prolínání. Je také zřejmé, že v současnosti patří k tématům často diskutovaným a mnohdy účelově interpretovaným. V mnoha případech lze vysledovat zřetelnou tendenci k tzv. „černobílému“ vnímání problémů a jejich následné interpretaci bez potřebné znalosti věci, tedy jen na základě stereotypního vnímání skutečnosti, předsudků či na základě emocí...

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Více Informací

Kolektivní monografie přibližuje téma multikulturality a kulturní rozmanitosti, a to především v rovině historické a geografické. Odpovídající prostor je v této souvislosti věnován pedagogicko-didaktickým hlediskům, která hrají významnou roli při utváření a formování názorů a postojů mladé generace k problematice národnostních a etnických menšin.
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc

Více Informací

Publikace je druhým komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR, kterým se celý výzkumný projekt završuje.
V letech 2009–2010 se na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil výzkum pod názvem Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství. Uskutečnil se jako hlavní součást grantového projektu nazvaného „Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky jako postdoktorandský projekt pod č. GP406/09/P126. Výzkum byl zaměřený na deskripci procesu konstrukce profesní identity u učitele výchovy k občanství na nižším sekundárním stupni vzdělávání (ISCED 2). Základním cílem výzkumu bylo vedle již zmiňovaného popisu konstrukce profesní identity identifikovat akcelerátory determinující růst jeho profesní kariéry. Výzkum se v této souvislosti zaměřoval i na didaktické znalosti obsahu coby proměnný znak lišící se svou kvalitou v jednotlivých fázích profesního vývoje učitele.

Neprodejný titul — vydáno pro interní potřebu UP Olomouc

Více Informací
Multikulturní výchova
NENÍ SKLADEM

Průřezové téma RVP "Multikulurní výchova" klade na učitele nároky, z nichž vyplývají především tyto otázky: Jak efektivně začlenit multikulturalismus do výchovně-vzdělávacího procesu? Jaké metodicko-didaktické strategie zvolit, aby vědomostní kognicí nebyl potlačen výchovný aspekt či naopak, aby problém mulitkulturalismu nebyl redukován na pouhou deskripci provázející výchovu k toleranci, úctě a respektu k jinakosti? Co jsou klíčové kompetence v multikulturní výchově a jak je efektivně naplňovat? Jak uskutečňovat multikulturní výchovu interaktivním způsobem a v mezipředmětových vztazích? Na tyto a další otázky nabízí autorka odpovědi a především inspiraci a obsahovou i metodiko-didaktickou pomoc učitelům v jejich náročném úkolu zvládnout v této oblasti současný stav, jež je typizován jistým chaotickým přístupem k multikulturní výchově.


Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Více Informací

Extremismus jako vzdělávací riziko. Organizovaná intolerance. Jak se dělá a jak se čte extremistický text? Protipředsudková cvičení. Vyprávění o nebohém drakovi a hodné ježibabě.
Extremista není jako my, je jiný, je to nepřítel, vůči kterému se můžeme semknout, svou jinakostí nám umožňuje, abychom zároveň s odmítáním toho, co dělá on, odhalovali to, co děláme my, co nás spojuje do jedné pospolitosti. Protože je extremista tak zásadně jiný, můžeme ho vytalčit buď vůbec z našeho světa, anebo alespoň na okraj našeho světa, za hranice, za kterými ho dokážou víceméně úspěšně střežit policie, tajné služby, výchovné instituce a občanská domobrana. Jenže tento obraz extremisty je falešný. Máloco je tak odpudivé a odporné jako rasové násilí, ale přesto neplatí, že bychom o extremistech mohli říkat: "Nejsme jako oni". Jsme jako oni či přesněji, oni jsou jako my. Jsou to naše děti, anebo, pokud mluvíme o oblasti vzdělávání, naši žáci či studenti.
Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP.

Více Informací

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.